Opptakskrav til Fagskole Petroleum - Boreteknikk

Du kan bli tatt opp på teknisk fagskole etter 2 forskjellige modeller.

1) Opptakskrav til Fagskolen Petroleum - Boreteknikk

For opptak til fagskolen kreves grunnleggende kurs i bore- og brønnteknikk eller offentlig godkjent tverrfaglig eksamen i VK1 Brønnteknikk, samt fagbrev i bore- og brønnservicefagene eller minst 5 års praksis innenfor fagområdet.

Søkere med fagbrev/svennebrev før Reform-94, eller bare med praksis, må i tillegg ha realkompetanse i allmenne fag, ikke eldre enn 10 år, tilsvarende VK1-nivå. Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.

2) Vurdering av realkompetanse

Målet med vurdering av realkompetanse er å danne et bilde av om kandidaten har tilstrekkelig realkompetanse til å fullføre fagskoletilbudet som er søkt. Resultatet av vurderingen må være minst tilsvarende kompetanse som minimumskravet for å starte i fagskolen etter de vanlige inntakskravene.

Vurderingen gjøres ut i fra følgende kriterier som må være godt dokumentert og attestert, hvor tidsrom for praksis / aktiviteter må gå tydelig frem:

· Skolegang med vekt på minst VK-1 nivå i matematikk, norsk og engelsk

· Fagbrev, med særlig vekt på:

o Mekaniske fag 

o Byggfag og byggtekniske fag

o Naturbruk

o Kjemi- og prosessfag

o Elektrofag

· Grunnleggende kurs i bore- og brønnteknikk

· Arbeidslivserfaring, med særlig vekt på

o Erfaring fra rigg eller plattform

o Industrierfaring

o Praktiske fag

o Sjøfart, fiske og landbruk

· Ulønnet arbeid, organisasjonsarbeid, tillitsverv m.m

· Utenlandserfaring

· Motivasjon og egenvurdering

Eksempel på realkompetanse

  • Grunnleggende kurs i bore og brønnteknikk (GKB) fra ITC, eller VK-1 bore og brønnteknikk, etter fagplan fra år 2000 og relevant praksis.

  • Har tilsvarende VK-1 i matematikk, norsk og engelsk.

  • Har startet arbeide på rigg eller plattform basert på GKB. Eller har annen relevant arbeidspraksis innen mekaniske, prosess eller elektrofag, minst 2 år. 

  • Fagbrev innen andre fag, i.h.t OLF/NR retningslinjer 024 og 047 som fortiden er under revidering.

  • Har realkompetanse innen tilsvarende nivå på allmennfag og 5 års relevant arbeidspraksis.

  • Har annen linje fra fagskole eller ingeniørutdanning, og 2 års relevant arbeidspraksis.

  • Vurdering utføres av fagleder og pedagogisk leder i samarbeid.

 

Klagebehandling foretaes av skolestyret.