Arbeidsmarkedet og fremtidsutsikter

Se lenker til artikler og stilling ledig annonser.

Viste du at 34% av landets eksportinntekter og 19.2% av bruttonasjonalproduktet (BNP) kommer fra oljebransjen. Nå er det ca. 85 000 jobber knyttet til offshoresektoren, av disse jobber 25 000 offshore. Gjennomsnittsalderen er ca. 53 år, så i løpet av 10 – 15 år vil det være rundt 50 000 ansatte som skal byttes ut. I dag er det synkende kapasitet på utdanningen av teknologer i Norge, og industrien har lenge signalisert at de har problemer med å skaffe kompetent arbeidskraft. Problemet vil etter all sannsynlighet bli større i fremtiden. Derfor tror bransjen at alle som kvalifiserer seg til arbeid offshore vil ha en god mulighet til å komme seg ut.


Hvorfor trengs det nye folk ?

  • Mange nye rigger er under bygging  (120 rigger på verdensbasis, se oversikt)

  • Høy gjennomsnittsalder i Nordsjøen - mange går snart på land

  • Gode muligheter til å arbeide utenlands.

  • Riggnæringen regner med at de trenger 13 400 personer fram til 2010 - se artikkel i Aftenposten

I 2003 var det 10 - 12 flyterigger på norsk sektor. I mai 2007 er vi oppe i 24 flyterigger. I tillegg kommer alle de faste installasjonene (ca 100 stk). Nå i 2007 er det mange nye rigger under bygging som blir klar i perioden høsten 2007 til 2010. Pr i dag har ca 10 av disse fått kontrakt på norsk sokkel. Behovet for nye folk vil derfor være voksende. I tillegg kommer effekten av at det er en høy gjennomsnittsalder i bransjen - mange går snart på land.

En ny rigg på norsk sektor betyr ca 500 nye arbeidsplasser offshore og på land.

De senere årene har det vært en markant økning av norske ansatte som jobber i utlandet, totalt er det nå ca. 10.000. Denne trenden ser ut til å forsterke seg i tiden som kommer, siden norske selskaper eksporterer stadig mer teknologi til andre land.

  

Oljebransjen er som alle andre bransjer preget av opp- og nedturer. For at landet også i fremtiden skal være en stor produsent og eksportør av olje og gass, må lete aktiviteten til enhver tid være høy. Funn av drivbare felt vil igjen gi mer arbeid i avgrensnings- og produksjonsfasen. Dette vil gi stabilt behov for arbeidskraft i årene som kommer, men svingninger vil fortsatt inntreffe. Dette har vi opplevd flere ganger tidligere. 

 

Med dagens oljepriser blir stadig flere små felt lønnsomme og det lønner seg å investere enda mer i de gamle. Det betyr mange nye jobber!!!!

  

Odfjells nye 6.generasjonsrigg,

Deepsea Atlantic

Grunnen til at det nå kommer inn nye rigger, er at flere av riggene våre er gamle, og må byttes ut. Behovet nå er særlig for rigger som kan bore og kompletere på dypt vann, og kunne bore i arktisk områder helt ned til minus 20 kuldegrader, altså ”vinteriserte”, som de to nye Aker riggene, hvorav den første blir klar like over nytt år 2009, Aker Spitsbergen, Odfjells to nye 6.generasjons super rigg, hvorav den første kommer i 2009 og heter Deepsea Atlantic, og Saipem’s nye, Scarabeo-8 som er under ferdigstilling og vil bli levert i løpet av 2009. I tillegg kommer det flere nye rigger fra Awilco. Men, siden rigg behovet er høyt er fortsatt de gamle riggene på lange kontraker etter masse ombygninger og oppgraderinger.

 

Husk at de fleste installasjonene i Nordsjøen er faste produksjonsplattformer (ca.100 enheter), dermed har det de senere årene vært ca. 25.000 offshoreansatte på norsk sokkel. Mye tyder på at dette vil holde seg konstant i mange år framover. 

Det vil i fremtiden bli utlyst flere leteblokker enn det har vært gjort i den siste tiden, og det er ytret ønske fra oljebransjen om å få bedre betingelser for utvinning fra små og mellomstore felt. Når dette kommer i orden, vil det skape grobunn for enda flere jobber både på land og offshore. Men fortsatt vil den største effekten komme fra at snittalderen er over 53 år. Altså egentlig gode utsikter for den bransjen som bringer inn nærmere halvparten av det landet faktisk lever av.

Innen tekniker- og ingeniørstillinger forventes det også en økning i tiden som kommer. De forrige nedturene førte til en sterk reduksjon i antallet studenter på petroleumsrealterte linjer på universiteter og høgskoler. Ved dagens oppgang i markedet vil det være altfor få petroleums-ingeniører og dermed må de hentes andre steder. Omskolerte teknikere og ingeniører fra andre linjer vil være i stand til å gjøre en like god jobb som petroleumsingeniører.