Om arbeidsmarkedet og din bakgrunn...

Kursene passer for alle med høyere teknologisk utdanning som enten jobber som nyutdannet i et olje- eller serviceselskap eller har lyst til å kvalifisere deg til slike jobber.

ITC tilbyr utdanning på ingeniørnivå innen bore- og brønnteknologi med vinkling på operasjonelt arbeid. På våre kurs lærer du hva som skjer på en installasjon på norsk sokkel og hvordan arbeidet blir utført. De blir gjennomført slik at undervisningsmodulene passer inn i rotasjonsplanene offshore og blir gjennomført i ukedagene dersom ikke noe annet er sterkt ønskelig. Det legges også opp til en stor grad av selvstudie, bruk av databasert opplæringsprogrammet CBT og veiledning over Internett.

Kursene fanger vidt og passer for flere utdanningsgrupper. Det ene er ingeniører og kjemikere som jobber i serviceselskapene som slamingeniører, muddloggere, offshore dataingeniører eller andre områder innen boring, produksjon og brønnservice. Dersom din utdanning er innen kjemi, geologi eller ingeniør/sivilingeniør innen data, elektro, maskin, prosess, automasjon, bygg, marin eller petroleum vil en slik videreutdanning passe for deg.

 

Ansatte i serviceselskapene har ofte bare en internopplæring fra det firmaet de jobber i og mangler en oversikt over hva som skjer på installasjonen. For mange vil Grunnkurs i operasjonell petroleumsteknologi for ingeniører og geologer være nok for å gi den nødvendige forståelsen. Dersom noen av deltagerne ønsker seg en mer spesialitet jobb innen servisebransjen, bør de ta noen moduler på kurset Spesialisering i Opprasjonell Bore og Brønnteknikk for Ingeniører eller Petroleumsteknologi for Well Site Geologer.

Har du ikke relevant formell bakgrunn?

Nyutdannete ingeniører, sivilingeniører og geologer som jobber for oljeselskapene er en annen viktig gruppe. Selv om en har utdanning innen petroleumsteknologi, er det mange ting inne opprasjonell drift og opprasjon som en ikke lærte på universitetet eller høgskolen. For å kunne gjøre en så god jobb som mulig er det en fordel å vite hvordan bore og serviceselskapene arbeider og hva som skjer innen opprasjonell boring og brønnservice.

For de aller fleste deltagerne vil det være en fordel å ta både Grunnkurs i opprasjonell petroleumsteknologi og Spesialisering i operasjonell bore- og brønnteknikk for å ha et best mulig utgangspunkt for å gjøre en god jobb i den stillingen du har og samtidig kvalifisere deg for en fremtidig karriere i oljebransjen.

 

Kursene er inndelt i to deler. Den første, Grunnkurs i opprasjonell petroleumsteknologi for ingeniører og geologer, gir en innføring i hva som skjer på rigger og plattformer på norsk sokkel. Den andre, Spesialisering i opprasjonell bore og brønnteknikk, gir videreutdanning innen fagområder direkte knyttet til boring og brønnteknikk.

Kursene gir formell kompetanse innen boring og brønnteknikk på ingeniørnivå.

Undervisningen er bygd rundt ukesmoduler, CBT-selvstudium og klasserom på Internett.

Ingeniører og realister fra universiteter og høgskoler som ikke har en utdannelse som direkte kvalifiserer for arbeid i oljebransjen kan også delta på kurs hos ITC. For å bli aktuell for offshore bransjen trenger du noe kunnskap innen opprasjonell petroleumsteknologi. Dette kan du få gjennom Grunnkurs i bore- og brønnteknikk som er et helgekurs beregnet for folk som vil jobbe på boredekket på rigger og plattformer på norsk sokkel.

Kursene blir avholt som helgekurs annenhver helg i vår- eller høstsemesteret. ITC vil sammen med den enkelte eleven legge opp et videre studium i kurset Spesialisering i operasjonell bore og brønnteknikk som passer elevens rotasjonsordning og karriereplaner.

Vi bistår deg i jobbsøknad

ITC har lang erfaring, godt renome og et meget bredt kontaktnett innen norsk oljeindustri. Vi er deleid av verdens største boreselskap Transosean Sedco Forex. I løpet av kursene får du vite hvem som gjør hva innen oljebransjen og vi vil hjelpe deg med å komme i kontakt med arbeidsgivere som har behov for personell med din erfaring og karriereønsker.

ITC legger også ut CVen din på en database som ca 40 forskjellige arbeidsgivere har tilgang på. Det viser seg at den viktigste veien inn i denne bransjen er kontakter, 70 – 90% av alle jobber via kontakter og lignende.

 

 

 

 

Arbeidsmarkedet

I dag er det ca 73 000 jobber knyttet til offshore sektoren, av disse jobber 25 000 offshore. Gjennomsnittsalderen er ca 52 år, så i løpet av 10 – 15 år vil det være rundt 50 000 ansatte som skal byttes ut. I dag er det synkende kapasitet på utdanningen av teknologer i Norge, og industrien har lenge signalisert at de har problemer med å skaffe relevant arbeidskraft. Problemet vil etter all sannsynlighet bli større i fremtiden. Derfor tror bransjen at alle som kvalifiserer seg til arbeid offshore vil ha en god mulighet til å komme seg ut.