Petroleumsteknologi for well site geologer

Hvem passer kurset for

Kurset er beregnet for nyutdannede geologer som trenger mer faglig tyngde for å kunne jobbe offshore som well-site geolog eller som geolog i andre stillinger i tilknytning til arbeid på norsk sokkel. Aktuelle kandidater er for geologer som jobber i olje- eller serviseselskapene og geologer som ønsker å kvalifisere seg til slike stillinger.

Det forutsettes at deltagerne har tatt Grunnkurs i operasjonell petroleumsteknologi for ingeniører og geologer og eller har tilsvarende utdanning eller realkompetanse. Minimum opptakskrav er geologi grunnfag.

 

Kursmoduler:

 • Produksjon 

 • Brønndesign & Foringsrør

 • Brønnvæsker

 • Bore- & Plattformadministrasjon I

 • Boreteknologi I

 • Sub-Sea og Trykkontroll

 • Formasjonsevaluering for boring

Valgfrie moduler:

 • Boreteknologi II
 • Bore- & Plattformadministrasjon II
 • Brønndesign II
 • Hydraulikk, Hydraulisk utstyr & Reguleringssystemer
 • Trykkontroll med simulering
 • Kabeloperasjoner, Hydraulisk brønnoverhaling & Testing og ferdigstillelse
 • Bore- og kompletteringsvæsker

Spesialisering:

 • Reservoarteori med simulering 
 • Casing Design med Statoil & Norsk Hydro manual
 • Wellsite geologi med PFAS, 3Geo & Drilling Programvare

Hva inneholder Petroleumsteknologi for well site geologer?

Modulene er bygd opp slik at de gir en dypere forståelser av de operative sidene ved arbeidet som geolog på norsk sokkel. Det vil blant annet bli lagt stor vekt på bruken av ny teknologi og hvilke utfordringer norsk oljeindustri står foran i tiden som kommer. Boring på dypt vann, aktiviteter i sårbare områder og norske selskapers satsing i utlandet er andre viktige temaer. 

I tillegg vil vi legge vekt bruk av dataverktøy for hullstabilitet og brønnplanlegging. 3Geo & Drilling programvare benyttes i opplæring innen poretrykk, brønnplan, brønnstabilitet, operasjonell geologi og brønnoppfølging under boring. Kurset har også moduler innen Bore- & Plattformadministrasjon og er beregnet for alle som ønsker seg en jobb innen administrasjon og ledelse i oljebransjen.

Hvordan er kurset bygd opp?

Kurset består av ukesmoduler (5 dager) som arrangeres ved jevne mellomrom enten i våre kurslokaler i Tønsberg eller på en annet ønsket sted. Med i kurset følger vårt egenutviklet CBT-program slik at det legges opp til en stor grad av selvstudie. Det er vår intensjon at arbeidsgiver legger til rette for at deltagerne kan jobbe med selvstudiene både når han er på riggen og hjemme. Det vil også bli satt opp et klasserom på Internett der kursdeltagerne kan kommunisere med hverandre.

Lengden på kurset vil variere litt etter hvor mange moduler deltakeren er med på, men for de som skal ta hele kurset vil den ta ca 1.5 år. Flere av kursmodulene er de samme som blir gitt i kurset Spesialisering i operasjonell bore- og brønnteknikk. Det avlegges en eksamen på 4 timer på påfølgende modul.

Kurset starter med en innføring i petroleumsteknologi og historien om Norge som oljenasjon. Videre tar det for seg hvordan rigger og plattformer fungerer fra boredekket til prosessystemet. Boring og brønnteknikk er også viktige temaer. Til slutt er det opplæring i praktisk bruk av programvareverktøy for feltplanlegging.